Dam Osen

Rehabilitering av fyllingsdam.

Ved Dam Osen er vi tilbake på gamle trakter. John Galten AS startet i 1924 som en transportbedrift, men det første store oppdraget i anleggssektoren var faktisk transport av all grus og sand til betongproduksjonen da Dam Osen ble bygget i perioden 1937 - 1941. Tilslagsmaterialet til betongen som er avdekket ved bunnluka på bildet har vi kjørt dit for 75 år siden. Den gang var det Ingeniør F. Selmer AS som var hovedentreprenør og vår oppdragsgiver.

Nå er det imidlertid rehabilitering og forsterkning av fyllingsdammen som er oppdraget. Noe som er et resultat av de nye damforskriftene.
Sted:Åmot kommune
Byggherre:Glommens og Laagens Brukseierforening
Byggeår:2013
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:5 mill.

Gålåsholmen


På Gålåsholmen gjenvinningsstasjon har vi opparbeidet en plass på ca. 30.000m2
for mottak av hageavfall og lignende.
Det er til sammen tilkjørt ca. 100.000 tonn med forsterkningslag og bærelag.
Både på og rundt plassen er det satt sandfang, det er til sammen 21 stk. med tilhørende infiltrasjonsgrøfter (520m).
Det er også laget 400 meter VA-grøft og 400 meter kabelgrøft.
I tillegg er det opparbeidet en conteinerplass på 5.000m2 .Sted:Hamar
Byggherre:HIAS IKS AS
Byggeår:2014-2015
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:15 mil.

VA-Flagstadelva

Prosjektet med tøffe krav til framtiden.
Anlegget er en del av en større utbedring og utbygging av VA-nettet i området
Nydalen og nye IKEA. Prosjektet omfatter utførelse av 1.600 meter med nytt vann- og avløpsanlegg.
Store dimensjoner Ø400 duktile vann og Ø400 PVC spv.
Sted:Hamar kommune
Byggherre:Hamar kommune
Byggeår:2014
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:9,9 mill.

Sanering VA Skredderbakken

Prosjektet omfatter ca. 700 meter med sanering VA-ledninger,
pluss tilknytning av private ledninger. Anlegget ligger midt i Trysil sentrum,
så utfordringen lå i at eksisterende anlegg måtte være i drift under hele anleggsperioden.
Provisorisk vann ble lagt til hver husstand/institusjon, samt at avløp ble pumpet rundt gravestedet. 
Dårlig plass gjorde at all masse som gravdes opp måtte rundkjøres. 
Sted:
Byggherre:Trysil Kommune
Byggeår:2014
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:3 mill.

Østby FV 564Fredag 7. oktober kl. 11.00 åpnes «nye» fv. 564 i Ljørdalen i Trysil.Hovedmålsettingen med prosjektet som nå er ferdigstilt har vært å forsterke eksisterende veg, med legging av fast dekke. Vegen som er utbedret er ca. 6,3 km lang. Trafikkgrunnlaget ligger på 300 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt gjennom året, (dette er et tall som er hentet hos Vegvesenet).

Krokflobrua er utbedret
Fv.564 krysser Østre Grøna, og her ligger Krokflobrua, som er utbedret på begge sider ved hjelp av nye kantdragere for rekkverksinnfesting. Brua har fått ny føringsbredde på 5,5 meter og totalbredde på 6,5 meter. Brudekket er rehabilitert før det ble lagt membran. Brurekkverk og tilstøtende vegrekkverk med avslutninger er etablert.

Litt om mengder som er behandlet/brukt
Det er lagt ned 29 stk. nye stikkrenner med økt dimensjon og høyere kapasitet
Det er skiftet ut 22 000 m3 myr (ca. 2000 lastebillass)
Det er flyttet 16 000 m3 i linjen
Det er lagt 41 000 m2 asfalt
Sted:Trysil kommune
Byggherre:Statens vegvesen.
Byggeår:2015 - 2016
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:19,8 mil

MIRA - IKS Midtre Romerike Avløpsselskap

MIRA IKS - Midtre Romerike Avløpsselskap
Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS er et interkommunalt selskap som fra 1. januar 2015 overtar ansvaret for avløp og rensing i Gjerdrum, Sørum og Fet. Det skal legges ned 35 km ledningsnett og bygges 7 pumpestasjoner og 4 fordrøyningsbasseng.

John Galten AS har bygget:
• Ny adkomstveg med VA-anlegg i Lystadvegen.
• Grunnarbeider på byggetomten for nytt renseanlegg

Adkomstveg - John Galten AS
Arbeidet med opprusting og utbygging av Lystadvegen som adkomstveg til renseanlegget omfatter ca. 1500 meter med Veg- og VA arbeider iht. vedtatt reguleringsplan. Arbeidet omfatter også omlegging av nytt kryss mot fylkesveg 172 Sørumsandvegen. Kontrakt er inngått med Johan Galten AS. Arbeidet er beregnet påbegynt siste halvdel av desember 2014 og ferdigstilles sommeren 2015

Grunnarbeider byggetomten - John Galten AS
John Galten AS har fått kontakt på grunnarbeider på byggetomten der det ferdige renseanlegget skal stå.
Arbeidet omfatter gravearbeider for å senke terrenget fra dagens terrengnivå, til ca. 9 meter over ferdig graveplan for selve renseanlegget. Kontrakt er inngått med John Galten AS. Arbeidet er beregnet påbegynt siste halvdel av desember 2014 og ferdigstilles i løpet av februar 2015.

I tillegg til dette, har John Galten AS bygget

• Overføringsledning B1 Yssimoen-Størsrud
• Overføringsledning B2 Yssimoen-Myrer

Sted:Sørum
Byggherre:Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS
Byggeår:2014-2015
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:30 mill.

Rena Syd

Rena Syd er et område som inneholder mye historie. Rena Kartonfabrik ble etablert her i 1917 og var en hjørnesteinsbedrift i Sør Østerdal helt fram til 1991 da bedriften måtte "kaste inn håndkledet". På det meste hadde Rena Kartonfabrik 500 ansatte.

Etter konkursen i 1991 skulle området klargjøres for å kunne bli en "ny bydel" på Rena. Boliger, småbåthavn, barnehage, omsorgsboliger og idylliske grøntanlegg skulle omkranse den særmerkede kartonpipa som er et minnesmerke etter den industrielle storhetstiden på Rena.


Siden 2007 har John Galten AS etappevis bygget ny eller rehabilitert eksisterende infrastruktur på hele området. I 2012 ble siste etappe avsluttet, og vi er ferdig med ca:

 5.000 meter med grøfter
16.000 m2 med asfalt
 4.000 meter med kantsten
20.000 m2 grantanlegg med idylliske stier og planteområder

Totalt har vi bygget infrastuktur på Rena Syd for bortimot 30 millioner kroner.

Vi takker Åmot kommune for at de valgte oss som hovedentreprenør for denne utbyggingen og er litt stolte når vi ser dette fantastiske området i "hjembyen" vår. Et verdig minne over Rena Kartonfabrik som la grunnlaget for utviklingen i Åmot kommune i mange, mange år. En ny æra med mye muligheter er nå etablert på dette historiske området.Sted:Åmot kommune
Byggherre:Åmot kommune
Byggeår:2007 - 2012
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:30 mill.

Fv 653 Engerdalssetra - Sølenstua

Utbedring og forsterkning av eksisterende veg, samt legging av fast dekke, ca 12 km lang


Sted:Engerdal kommune
Byggherre:Statens vegvesen
Byggeår:2012 - 2014
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:36 mill.

Fv 24 Bøssmyra - Borgen
Kontraktsarbeidet omfattet

- Bygging av 2,2 km ny gang- og sykkelveg langs fv.24 fra Bøssmyra til Borgen, profil 0 - 2150, nord for Skarnes sentrum i
  Sør-Odal kommune.
- Bygging av en passeringslomme på fv.24 forbi innkjøringen til Korsmo barneskole og Sør-Odal idrettshall.
- Det ble lagt ca. 350 meter ny vannledning for kommunen på en del av strekningen, fra ca profil 100 – 420, med tilhørende kummer og anboringer
  mot eksisterende vannledning.

Det totale prosjekt omfattet
- vegetasjonsrydding
- sprengningsarbeid
- graving
- legging av vannledning, kabel- og elektroarbeid
- steinplastring
- oppbygging av gang- og sykkelveg og asfaltering

Sted:Sør - Odal kommune
Byggherre:Statens vegvesen
Byggeår:2012 - 2013
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:10 mill.

Fv 112/104 Grubhol - Lunden skole

Bygging av ca 2,5 km ny gang- og sykkelveg som starter ved Rv 25 Grubhol og ender opp ved Lunden skole


Sted:Hamar kommune
Byggherre:Statens vegvesen
Byggeår:2012 - 2013
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:10 mill.

VA Fageråsen - IRA
Sted:Trysil kommune
Byggherre:Trysil kommune
Byggeår:2012 - 2013
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:15 mill.

Vedlikehold Østerdal garnison

Sommer- og vintervedlikehold


Sted:Rena leir og Regionfelt Østlandet
Byggherre:Forsvarsbygg Utvikling
Byggeår:2011 - 2013
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:8 mill.

Rv 2

2 nye riksvegparseller


Sted:Kongsvinger kommune
Byggherre:Veidekke
Byggeår:2012 - 2014
Entrepriseform:UE

Renabakkene

Vi har bygget om Renabakkene i 1962, 1992 og siste gangen i 2009.

I 2010 ble bakkene ødelagt av et voldsomt regnvær i løpet av noen få timer. Og ikke nok med det. Dommertårnet bant også ned.

Se flere bilder fra prosjektet her

Sted:Åmot kommune
Byggherre:Rena Idrettslag
Byggeår:2012
Entrepriseform:Totalentreprise

Rv 3

Opprusting av Rv 3 på strekningen Åsta - Rena (ca. 7 km) til 2 felts veg med midtrekkverk.


Sted:Åmot kommune
Byggherre:AF
Byggeår:2012 - 2014
Entrepriseform:UE

Vedlikeholdsarbeider i Østerdal garnison

Snøbrøyting


Sted:Åmot
Byggherre:Forsvarsbygg
Byggeår:2012-2013
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:7 mill.

Rehabilitering av Løpet kraftverk

Spregning av overløpskanal og heving av fyllingsdam


Sted:Åmot
Byggherre:NCC
Byggeår:2012
Entrepriseform:Underentreprenør
Kontraktssum:12 mill.

Grunnarbeid ved oppføring av dagbygg AMO lager

Grunnarbeid ved oppføring av dagbygg AMO lager i Regionfelt Østlandet.


Sted:Åmot
Byggherre:Vikingbygg AS
Byggeår:2009
Entrepriseform:Underentreprenør
Kontraktssum:1,3 mill

Grunnarbeider for fjernvarmeanlegg

Grunnarbeider for fjernvarmeanlegg Rena Leir.


Sted:Åmot
Byggherre:Glåma Bygg AS
Byggeår:2008-2009
Entrepriseform:Underentreprenør
Kontraktssum:2,5 mill

PFA

PFA-sletta er et prøve- og forsøksanlegg i Regionfelt Østlandet og ligger 850 moh. og har et areal på 320 da (45 fotballbaner)

Det er sprengt 325.000 m3 fjell, knust 500.000 tonn forsterkningslag og bærelag og flyttet 500.000 m3 morene og myr.Sted:Åmot
Byggherre:Forsvarsbygg
Byggeår:2007-2009
Entrepriseform:Hovedentreprise
Kontraktssum:65 mill
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital